Edupuzzle Wooden

Bộ đồ chơi gồm 4 chi tiết, mỗi chi tiết gồm 6 mặt sẽ được in những khối hình khác nhau tương đương với thời tiết của từng mùa vùng. Các bé sẽ sắp xếp 4 miếng chi tiết với nhau sao cho các miếng ghép hợp thành tạo lên 1 thời tiết.

Set đồ chơi giúp các bé tập trung, tư duy và nhận biết các thời tiết trong mùa.

가격 : 문의

Bộ đồ chơi đơn giản, với hình thù con chim.  Chất liệu được làm gỗ, thân thiện với môi trường và an toàn với trẻ nhỏ, Từ cánh của con chim, chúng ta có thể tạo ra những âm thanh giúp cho trẻ tập trung và nhận biết âm thanh đó

가격 : 문의

더보기

더보기

더보기

품질
품질

제품 품질 보장

지불하다
지불하다

현금, 비자, 모모, 잘로페이, VNPay...

연중무휴 지원
연중무휴 지원

핫라인: 0903.237.xxx

좋은 보증 서비스
좋은 보증 서비스

1일 이내

샘플 기사
12/06/2024 0
샘플 기사

Tóm tắt 2-3 dòng

왜 아이들은 나무 장난감을 가지고 놀아야 할까요?
27/05/2024 6
왜 아이들은 나무 장난감을 가지고 놀아야 할까요?

장난감은 아이들에게 없어서는 안 될 영적 양식입니다. 아이들은 태어난 후에 탐색할 필요가 있습니다. 장난감의 세계는 항상 많은 새로운 것을 열어주며 아이들에게 많은 흥미로운 교훈을 주고 미래 발달에 큰 영향을 미칩니다.

12개월 이상의 아기를 위한 게임
27/05/2024 10
12개월 이상의 아기를 위한 게임

이 나이가 되면 아기는 물체의 색상, 모양, 크기를 인식할 수 있게 되며 물체를 분류하는 방법을 배우는 것이 권장되는 활동입니다. 아기가 분류할 수 있는 것에는 제한이 없는 것 같습니다. 따라서 아기는 엄마와 함께 분류하는 데 참여하는 것이 매우 흥미로울 것입니다.

언어지체 아동의 발달을 지원하는 원인과 방법
27/05/2024 14
언어지체 아동의 발달을 지원하는 원인과 방법

자녀가 18개월 이하가 되면 소아과 의사는 자녀가 말하는 단어에 관해 질문하기 시작할 것입니다. 대부분의 의사는 이 연령에 언어 능력을 평가하거나 2세가 될 때까지 기다렸다가 재평가할 것을 권장합니다. 많은 건강한 어린이도 언어 지연으로 고통받을 수 있으며, 이는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 대부분의 경우 늦게 말하는 사람은 나이가 들면서 정상화됩니다. 그러나 아기가 아직 말을 하지 않는다면 집에서 격려하기 위해 할 수 있는 몇 가지 간단한 일이 있습니다.

더보기

컨설턴트
회사 위치
Facebook
통계적 접근
  • 오늘:
  • 어제: 82
  • 이번 주: 103
  • 지난주: 46
  • 이번 달: 204
  • 지난 달: 971
  • 액세스 시간: 1175
0984.420.558
지금 전화하려면 클릭하세요. - messenger 지금 전화하려면 클릭하세요. - zalo